واکس سبز و آبی پرداختکاری

واکس سبز پرداختکاری

واکس سبز ⁠— خش‌بری و صیقل مناسب

واکس ابی پرداختکاری

واکس ابی – جهت سیغل دادن بیشتر