واکس سبز پرداختکاری

واکس سبز ⁠— خش‌بری و صیقل مناسب